Teaduse populariseerija Tervist edendav kool Mõisakool Kiusamisvaba kool
Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist järele jääb
p-koolimaja.jpg
Palupera Põhikooli Õpilasesinduse põhikiri

 

I ÜLDSÄTTED
1.1.Palupera põhikooli (lühendinaPP) Õpilasesindus on PP õpilaskonna vabatahtlik esindusorganisatsioon.
1.2.Ametlik nimetus on Palupera Õpilasesindus, lühendina PÕE.
1.3.PÕE juhindub oma tegevuses ja otsuste vastuvõtmisel PP õpilaskonna enamuse tahtest, PÕE põhimäärusest, kooli põhimäärusest ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.
1.4.PÕE eesmärgiks on:
-kaasaaitamine
     -õppetöö ja koolielu korraldamisele, koolielu probleemide lahendamisele
     -õpilaste vaba aja veetmise korraldamisele, koolisiseste ürituste organiseerimisele
-PP õpilaste huvide ja seaduslike õiguste kaitsmine
-õpilaste vastutustunde tõstmine kooli ees
-konkreetsete ja üksteist austavate käitumistavade kujundamine õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga.

 

II LIIKMESKOND JA STRUKTUUR
2.1.PÕE-sse kuulub vähemalt 10 liiget, kes valitakse PP õpilaskonna hulgast. PÕE liikmed valitakse üheks õppeaastaks.
2.2.PÕE esindajad valitakse 5-9 klassini, 3-4 klassini valitakse hääleõigusetud vaatlejad. Oma esindaja(d) PÕE-sse valib iga klass eraldi.
2.3.PÕE valib neljaliikmelise juhatuse, mis koordineerib PÕE tegevust.
2.4.Kohad juhatuses: president, asepresident, sekretär, pressiesindaja.
2.5.Juhatuse ülesandeks on esindada PÕE-d selle otsuste ellurakendamisel ja läbirääkimistel. Juhatuse liikmetel on õigus osaleda PP õppenõukogu töös.
2.6.PÕE korralise koosoleku aeg pannakse paika septembrikuu jooksul, soovitavalt esimesel üldkogu koosolekul.
2.7.Erakorraline koosolek kutsutakse kokku siis, kui selleks on tekkinud kiireloomuline vajadus. PÕE erakorralise koosolekud võib kokku kutsuda PÕE juhatus või kooli juhtkond.
2.8.PÕE tegevust juhib ja koosolekuid viib läbi president, tema äraolekul asepresident. PÕE üldkogu ja juhatuse koosolekuid protokollib sekretär, teateid ajakirjandusse vahendab pressiesindaja; kirjalikke teateid PP õpilaskonnale väljastavad pressiesindaja ja sekretär.
2.8.1.Vajaduse korral president esindab õpilaskonda aktusel ja vastuvõttudel.
2.8.2.Presidendi puudumisel on asepresident tema täieõiguslik asendaja.
2.8.3.Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise üle otsustavad PÕE liikmed kui:
-president ei ole võimeline PÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms põhjustel.
-presidendi tegevus ei vasta PÕE või kooli põhimäärusele.
-president rikub või ei arvesta PÕE otsuseid, kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid.
-presidendi tegevus kahjustab kooli mainet.
2.9.PÕE-st heidetakse välja kui liige rikub pidevalt kooli kodukorda, riiklikke kehtivaid käitumis- ja kõlblusnorme, endale võetud kohustusi PÕE-s.
2.10.PÕE liikmeid võib taandada isikliku sooviavalduse põhjal, juhatuse ettepanekul või liikme lahkumisel PP-st.
2.11.PÕE liikmete volitused kehtivad kuni uue koosseisu ametisse astumiseni, kuid mitte rohkem kui  üks õppeaasta.

 

III OTSUSTE VASTUVÕTMISE JA ELLURAKENDAMISE KORD
3.1. PÕE on otsustusvõimeline kui hääletamisest võtab osa vähemalt 50%+1 liikmetest.
3.2.PÕE otsused võetakse vastu lihthäälteenamuse alusel. Vastuvõetud otsused peavad olema kooskõlas PÕE põhimäärusega.
3.3.PÕE otsus jõustub selle väljakuulutamise hetkest PÕE presidendi poolt. President võib jätta otsuse välja kuulutamata, saates selle PÕE-sse arutamiseks tagasi. Kui PÕE võtab otsuse uuesti muutmata kujul vastu, võib president saata otsuse arutamiseks PP hoolekogule.
3.4.PÕE otsused on kohustuslikud PP õpilaskonnale.
3.5.Väljaspool õpilaskonda seisvate struktuuride mõjutamiseks kasutatakse järgmisi meetodeid:
-läbirääkimised
-ettepanekud PP juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule
-protesti-, märgu-, toetus- ja palvekirjad
-ettepanekud kõrgematele haridusorganitele
-pöördumine Eesti Vabariigi võimuorganite poole.
3.7.Kõik PÕE otsused tehakse avalikkusele teatavaks stendile kirjutatult.
3.8.Põhimääruse vastuvõtmine:
3.8.1.Põhimääruse vastuvõtmise poolt peab olema vähemalt 50%+1 PÕE liikmetest.
3.8.2.Põhimääruse muudatus(te) tegemiste poolt peab olema vähemalt 50%+1 PÕE liikmetest, kusjuures poolt peavad olema kõik juhatuse liikmed.
3.8.3.Põhimäärus jõustub selle kinnitamisega PP direktsiooni poolt.

 

IV ÕPILASESINDUSE ÕIGUSED
4.1.Oma eesmärkide saavutamiseks on PÕE-l õigus:
-valida oma esindaja, kellel on õigus osaleda PP direktori nõusolekul kooli õppenõukogu koosolekutel
-viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele
-algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul
-luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal
-esindada kooliõpilaste huve kolmandate isikute ees ja teistes organisatsioonides
-nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu kõigis puudutavates küsimustes
-saada direktsioonilt oma tööks vajalikku informatsiooni.

 

V ÕPILASESINDUSE KOHUSTUSED
5.1.PÕE juhatus kohustub oma tegevusest aru andma PÕE liikmetele
5.2. PÕE kohustub:
-oma tegevusest aru andma kooli juhtkonnale
-informeerima õpetajaid PÕE tegevusest õppenõukogu koosolekutel
-kaitsma objektiivselt õpilaste huve
-vastutama enda korraldatud ürituste eest
-tagama PÕE järjepidevuse

 

VI LÕPETAMINE
6.1. PÕE tegevuse lõpetamise ettepaneku võib teha PÕE juhatus kui:
-PÕE tegevus ei vasta põhimäärusele
-PÕE tegevusega rikutakse kooli inventari
-PÕE tegevus segab õppetööd.

 

 

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 22 oktoober 2007 )
 
Palupera Põhikool, Palupera küla 67511, Elva vald, Tartumaa. aloel